Huurvoorwaarden

artikel 1 (enkel van toepassing bij springkastelen)

Bij het huren van een springkasteel dient de huurder ervoor te zorgen dat:

Er een stopcontact beschikbaar is van 220V en minimum 16A en dit op een afstand van maximum 20 meter tot de achterzijde van het springkasteel. Indien dit niet het geval is, dan moet dit op voorhand aan de verhuurder gemeld worden.

Het springkasteel kan geplaatst worden op een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas, ...), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een grootte van minimum 1 meter rondom het kasteel. Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen, klinkers, beton, ...) moet staan, dan moet dit op voorhand aan de verhuurder meegedeeld worden.

Voor het transport van het (opgerolde) springkasteel steeds een vrije doorgang is van minstens 1 meter. Er worden geen springkastelen getransporteerd doorheen een huis (uitgezonderd garages).

Gebruik van het verhuurde springkasteel is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. Het is verboden het springkasteel te betreden met schoeisel. Het is tevens verboden aan de muurtjes en de dwarsbalken te hangen of erop te klimmen en met eetwaren, snoepgoed of drank het springkasteel te betreden. Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn niet toegelaten op het springkasteel. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, ... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Het springkasteel dient te allen tijde opgeblazen te blijven ook bij regen, bij hevige rukwinden moet het springkasteel afgelaten worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

artikel 2

De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.

artikel 3

De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. Opmerking: in het geval van een springkasteel gebeurt de op- en afbouw door de verhuurder.

artikel 4

De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van het gehuurde materiaal te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstans van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.

artikel 5

Bij in ontvangst name van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

artikel 6

Alle facturen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen.

artikel 7

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

artikel 8

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

artikel 9

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.

huurvoorwaarden | alle rechten voorbehouden | copyright 2024 | gemaakt door BVdb